Regulamin

Zawsze staramy się stosować czyste i jasne zasady współpracy, a przy realizacji Państwa zamówień używać przede wszystkim własnych mózgów a w dalszej kolejności bezdusznych maszyn. Chociaż staramy się jak tylko możemy, to jednak dobre chęci nie zawsze wystarczają, szczególnie w sytuacjach spornych. Dlatego musieliśmy napisać tych kilka poniższych punktów :)

Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy Właścicielem internetowego serwisu oraz PRINTAGRAM.COM a jego Klientem.

§1 Informacje ogólne

1. Właścicielem internetowego serwisu PRINTAGRAM.COM jest Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kaliskiej 30, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce pod numerem 2034, NIP 968-016-54-13, REGON 300443490 zwane w dalszej części regulaminu Drukarnią.

2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

§2 Prywatność i bezpieczeństwo

1. Drukarnia przechowuje dane osobowe Klienta. Są one przechowywane w bazie danych na serwerach administrowanych przez: 
- Audio Systems s.c. ul. 29 Grudnia 5c, 63-460 Nowe Skalmierzyce w zakresie funcjonowania serwisu WWW i przedstawiania oferty. 
- IWARE Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 6A lok.2, 50-541 Wrocław - w zakresie obsługi informatycznej realizacji zamówień i przechowywania projektów graficznych Klientów 

2. Drukarnia wykorzystuje dane klientów jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie. Drukarnia nie przechowuje danych kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego. Klient ma prawo do zmian i poprawek zgromadzonych o nim danych osobowych poprzez udostępnione mu formularze w serwisie internetowym lub przesyłając na piśmie (np. email) żadanie wprowadzenia takich zmian.

3. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta nie będą wykorzystywane w celach promocyjno-marketingowych ani udostępniane innym firmom, chyba, że dobrowolnie wyrazili na to zgodę.

4. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

5. Serwis internetowy Drukarni wykorzystuje technologię Cookies pozwalającą na identyfikację urządzenia użytkownika i dostosowanie stron do indywidualnych preferencji. Pliki Cookies są też wykorzystywane przez nasze witryny do celów statystycznych. Klient ma możliwość wyłączenia technologii Cookies w swojej przeglądarce, jednak wówczas nie gwarantujemy prawidłowego funkcjonowania serwisu na jego urządzeniu.

§3. Realizacja zamówień

1. Aby złożyć zamówienie w serwisie internetowym Drukarni należy być zarejestrowanym użytkownikiem. Rejestracja w serwisie potwierdzana jest przesyłanym na adres użytkownika emailem. Do zakończenia procesu rejestracji może być wymagane użycie linku aktywacyjnego przesłanego w tym mejlu.

2. Przy złożeniu zamówienia w serwisie interetowym Drukarni, poza określeniem kupowanych produktów wraz z ich opcjami może być wymagane także dołączenie pliku zawierającego materiał do druku. Wymagane jest również podanie sposobu zapłaty i sposobu przesyłki zamówienia. Ilość i dostępność tych sposobów jest określana w serwisie internetowym Drukarni. Nie ma możliwości wyboru własnych kanałów płatności ani firm spedycyjnych.

3. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” zamówienie przekazywane jest do Drukarni. Przekazanie zamówienia jest dokumentowane poprzez automatyczne wysłanie emaila do Klienta na adres podany podczas rejestracji.

4. Do złożenia właściwego zamówienia niezbędne jest dołączenie materiałów do druku.Klient nie musi dołączać żadnych materiałów jeżeli wraz z produktem kupuje usługę projektowania.

5. Złożone zamówienie może zostać anulowane przez Drukarnię jeśli po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami (plikami i próbkami) jego realizacja okaże się niemożliwa, lub pociągnie za sobą nadzwyczajne koszty.

6. Prawidłowość złożonego zamówienia wraz z dostarczonymi materiałami potwierdza osobiście pracownik Drukarni. Informacja o poprawności i przyjęciu zamówienia do realizacji dokumentowana jest wysłaniem emaila. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Drukarnią, a Klientem.

7. W trakcie trwania umowy Klient nie ma możliwości odstąpić od niej. 
Uwaga: Nie mają tu zastosowania ogólne przepisy dot. prawa do odstąpienia od umowy. Jest to spowodowane specyfiką zamawianych w Drukarni towarów, które są wykonywane na konkretne zamówienie i Drukarnia nie ma możliwości ich ewentualnej dalszej sprzedaży.

8. Jeśli wymagana jest zgodność kolorów, konieczne jest wykonanie i zaakceptowanie odbitki próbnej (w przypadku druku cyfrowego jeśli jest to możliwe). Nie akceptujemy wzorców w postaci elektronicznej ani innych wykonanych poza naszą drukarnią.

§4. Dostarczanie plików

1. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w opisie produktu lub załączonymi tam plikami instruktażowymi.

2. Dostarczenie plików i materiałów do druku następuje poprzez: 
- wybranie odpowiedniego pliku z komputera Klienta i dołączenie go w trakcie procesu zamawiania, 
- przesłanie plików innymi kanałami komunikacji - np. emailem, serwerem plików, tradycyjną pocztą, poprzez formularz kontaktowy itd. 
- samodzielne opracowanie projektu wraz z jego dołączeniem w aplikacji „Wizard” dostępnej na stronach wybranych produktów. 

3. Zamówienia, do których dołączono pliki uszkodzone, zawirusowane lub wadliwe nie są realizowane. Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany i ustalane są z nim sposoby ich naprawienia.

4. Prace drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Drukarnia nie ma obowiązku wprowadzania poprawek, modyfikacji itp., chyba że za wyraźną zgodą klienta.

5. Na życzenie klienta Drukarnia może dokonać poprawek w jego pliku. Plik z naniesionymi poprawkami jest przesłany do klienta przez Internet w celu zaakceptowania zmian. Za wykonanie poprawek Drukarnia ma prawo obciążyć klienta dodatkowymi kosztami. Ta dodatkowa opłata jest zawczasu konsultowana z Klientem.

6. Chociaż Drukarnia zobowiązuje się do sprawdzania przysłanych plików przed drukiem, jednak nie gwarantuje 100% pewności wychwycenia ewentualnych błędów ujawnianych w druku. Drukarnia gwarantuje właściwe przygotowanie do druku jedynie w przypadku gdy klient zakupi usługę wykonania projektu.

§5. Terminy realizacji i dostaw zamówień

1. Terminy podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2. Termin realizacji liczony jest od momentu poprawnego złożenia zamówienia, czyli od przyjęcia i potwierdzenia (patrz §3.6)
Uwaga: termin realizacji nie uwzględnia dostawy przesyłki do Klienta, dlatego jeśli zlecenie ma zostać przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera należy uwzględnić czas potrzebny na realizację dostawy.

3. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji. *Jeśli np. kupowane są 2 produkty, z których jeden ma termin realizacji 3 dni robocze, a drugi 5 dni roboczych, to termin realizacji całego zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

4. Obowiązującym terminem realizacji zamówienia pozostaje zawsze informacja przygotowana i przekazana przez pracownika Drukarni drogą telefoniczną bądź e-mailową jeśli taka miała miejsce. W przypadku gdy do zrealizowania zlecenia konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych lub adaptacyjnych (np. opracowanie i akceptacja projektu, przygotowanie plików lub innych prac niezbędnych do realizacji) termin realizacji może się wydłużyć. O takim fakcie Klient jest również informowany.

5. Drukarnia nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania pliku komputerowego przez Klienta (niezgodnego ze specyfikacją techniczną podaną w zaleceniach) lub innego powodu który uniemożliwia jego wykorzystanie do poprawnej realizacji zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia lub jednej z jego pozycji może być niedotrzymany ze strony Drukarni w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany.

7. Drukarnia nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z wadliwego działania sterowników i oprogramowania Klienta.

8. Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem firm spedycyjnych. Szczegółowe zasady dostawy produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę. Można również odebrać zamówienie osobiście w siedzibie naszej firmy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

9. Koszty dostawy pokrywa w całości Klient.

§6. Płatności

1. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania. Płatności realizowane są poprzez kanały wyszczególnione w danej chwili w ofercie:

Przelew bankowy, PayPalPayU

Dostępne kanały płatności zależą od sposobu przesyłki, lokalizacji, waluty.

2. Przy zamówieniach o wartości większej niż 2500 zł Drukarnia może obligatoryjnie zażądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

3. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§7. Zwolnienia VAT

1. Do każdego zamówienia Drukarnia wystawia Klientowi paragon lub fakturę.

2. Firmy zarejestrowane w Unii Europejskiej poza obszarem Polski i posiadające aktualny nr identyfikacji podatkowej VAT danego kraju mogą otrzymać fakturę z 0% stawką VAT.

3. W przypadku wysyłki na teren Polski faktury wystawiane są z 23% stawką VAT, niezależnie od miejsca rejestracji firmy.

4. Uprawnienie do otrzymania faktury z 0% stawką podatku jest ustalane automatycznie w naszym systemie poprzez jego weryfikację w portalu VIES zarządzanym przez Komisję Europejską. 

5. Klienci z UE uprawnieni do otrzymania faktury z 0% stawką VAT, zgodnie z ich lokalnym prawem, mogą mieć obowiązek zgłoszenia transakcji wewnątrz-unijnej podczas składania okresowych raportów podatkowych. O szczegóły prosze pytać własnych księgowych.

§8. Reklamacje

1. Istnieją pewne ograniczenia technologiczne jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy. Niewielkie różnice kolorystyczne mogą wystąpić w stosunku do druku tej samej pracy na różnych maszynach i w różnym czasie. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

2. Zgodnie z obowiązującym prawem dostawa towarów wykonanych na indywidualne zamówienie może być przedmiotem reklamacji tylko z powodu zauważonych istotnych wad. Nie można odstąpić od umowyjeśliproces realizacji już się rozpoczął. W przeciwieństwie do standardowych zakupów przez internet, Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. Jest to spowodowane specyfiką drukowanych towarów, które są wykonywane na konkretne zamówienie i Drukarnia nie ma możliwości ich dalszej odsprzedaży.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone niezwłocznie. Klient proszony jest o sporządzenie protokołu szkody z udziałem firmy spedycyjnej i powiadomić o tym Drukarnię.

4. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Po zgłoszeniu reklamacji należy przesłać ją na piśmie na adres Drukarni. Należy również dostarczyć całość reklamowanej pozycji zamówienia, na adres Drukarni, za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokryje Drukarnia.

5. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

6. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego nakładu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru poniesie Klient

§9. Inne uwagi

1. Zdjęcia zawarte w sklepie internetowym przedstawiają przykłady wyprodukowanych w przeszłości produktów, i w związku z tym mogą się one różnić od zamówionych.

§10. Polityka prywatności

1. Drukarnia przechowuje dane osobowe Klienta. Są one przechowywane w bazie danych na serwerach administrowanych przez: 
- Audio Systems s.c. ul. 29 Grudnia 5c, 63-460 Nowe Skalmierzyce w zakresie funcjonowania serwisu WWW i przedstawiania oferty. 
- IWARE Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 6A lok.2, 50-541 Wrocław w zakresie obsługi informatycznej realizacji zamówień i przechowywania projektów graficznych Klientów 

2. Drukarnia wykorzystuje dane klientów jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie. Drukarnia nie przechowuje danych kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego. Klient ma prawo do zmian i poprawek zgromadzonych o nim danych osobowych poprzez udostępnione mu formularze w serwisie internetowym lub przesyłając na piśmie (np. email) żadanie wprowadzenia takich zmian.

3. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO, dane Klienta nie będą wykorzystywane w celach promocyjno-marketingowych ani udostępniane innym firmom, chyba, że dobrowolnie wyrazili na to zgodę.

4. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

5. Serwis internetowy Drukarni wykorzystuje technologię Cookies pozwalającą na identyfikację urządzenia użytkownika i dostosowanie stron do indywidualnych preferencji. Pliki Cookies są też wykorzystywane przez nasze witryny do celów statystycznych. Klient ma możliwość wyłączenia technologii Cookies w swojej przeglądarce, jednak wówczas nie gwarantujemy prawidłowego funkcjonowania serwisu na jego urządzeniu.